Logistyka
to łańcuch działań
nieprzypadkowych

TSLogistic

Art. 33a ustawy o VAT

czym jest i dlaczego warto z niego korzystać?

Odprawa celna w imporcie stanowi bardzo istotny i konieczny element w drodze do ostatecznego dopuszczenia do obrotu importowanego towaru z krajów trzecich. Zależnie od wartości produktu, jego rodzaju, kraju pochodzenia, przeznaczenia, każdy importer w ostatnim etapie dopuszczenia do obrotu zobowiązany jest do zapłaty Izbie Administracji Skarbowej należności celno-podatkowych. Kwoty te mogą być bardzo wysokie i czasami dość znacznie wpływają na płynność finansową wielu przedsiębiorstw, zamrażając ich środki do czasu rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej. Istnieją jednak narzędzia pozwalające na rozliczanie podatku vat z tytułu importu w innym trybie, aniżeli zapłata całej kwoty w dniu odprawy.

Odprawiamy fiskalnie w kraju Unii Europejskiej

Jednym z dość powszechnie stosowanych rozwiązań jest odprawa fiskalna w niektórych krajach Unii Europejskiej. Z powodu bliskości położenia, importerzy często odprawiają swój towar w Niemczech. Dotyczy to zarówno przesyłek lotniczych, jak i morskich. Spedytorzy TSLOGISTIC proponują często tego typu usługę dla swoich klientów, co pozwala na uniknięcie zapłaty kwoty VAT podczas odprawy celnej. Odprawy celne są dokonywane przez partnerów TSLOGISTIC m.in. we Frankfurcie, Hamburgu, Berlinie oraz innych miastach naszego zachodniego sąsiada. Zgodnie z prawem unijnym wszystkie kraje przynależne do Unii Europejskiej korzystają ze wspólnego systemu celnego. Oznacza to, iż w kraju zgłoszenia towaru do odprawy celnej zobowiązani jesteśmy zapłacić cło, natomiast podatek VAT powstały przy odprawie przedsiębiorcy rozliczają w państwie w którym są zarejestrowani jako osoba prawna zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi podatków. Rozwiązanie to jest dość popularne, ale czasami też nieopłacalne, szczególnie dla mniejszych przesyłek. Związane jest to z koniecznością poniesienia wyższych opłat lokalnych przy obsłudze przesyłek w europejskich portach lotniczych i morskich oraz transporcie odprawionych towarów do Polski.

A może skorzystać z artykułu 33a ustawy o VAT?

Również polskie prawo dopuszcza możliwość bezgotówkowego rozliczenia VAT podczas odprawy celnej. Takie rozwiązanie daje artykuł 33a ustawy o podatku od towarów i usług i takie rozwiązanie również stosują niektórzy klienci TSLOGISTIC. W przypadku skorzystania z odprawy celnej w tej procedurze, podatek VAT należny z tytułu importu towarów był rozliczany w deklaracji VAT-7 w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Do 30 czerwca taką możliwość miały jedynie firmy (w tym Agencje Celne) posiadający status AEO (zw. upoważnionego przedsiębiorcy), które dokonywały zgłoszeń celnych. Usługa ta była jednak dość mało popularna, ponieważ bardzo mało było przedsiębiorców, Agencji Celnych które certyfikat AEO posiadały.

Zmiany od 1 lipca

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom importerów, od 1 lipca nastąpiła dość istotna zmiana w tej materii, ponieważ uprawnienia do odpraw zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług otrzymali wszyscy przedsiębiorcy , którzy:

• przedstawią zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa

• są czynnymi podatnikami podatku vat

• dokonują zgłoszeń celnych
przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych

Powyższe zaświadczenia muszą być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu oraz mogą zostać zastąpione stosownymi oświadczeniami importera.
Jednakże rozliczanie podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji możliwe jest wyłącznie dla podatników rozliczających podatek VAT w deklaracji miesięcznej a nie kwartalnej.

Nowe przepisy dają więc możliwość rozliczenia podatku vat w sposób bezgotówkowy – w deklaracji JPK składanej za miesiąc w którym nastąpiła odprawa importowa. Nowe prawo umożliwia więc skorzystanie z artykułu 33a znacznie większej grupie przedsiębiorców niż dotychczas. Chęć odprawy zgodnej z art. 33a nalęzy zgłosić na miesiąc przed pierwszą planowaną odprawą uproszczoną. W tym celu należy przesłać do Naczelnika właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego zaświadczenie o niezaleganiu i dokument potwierdzając status czynnego płatnika podaktu VAT.  Należy jednak wspomnieć że przedsiębiorca nie posiadający statusu AEO lub pozwolenia na stosowanie uproszczenia- a zamierzający skorzystać z tej procedury- musi skorzystać z usług pośrednika- przedstawiciela celnego (np. TSLOGISTIC). Przy czym, w przypadku braku rozliczenia, zapłaty w części lub opóźnienia w rozliczeniu, importer może na 36 miesięcy stracić prawo do rozliczania podatku powstałego podczas odprawy celnej w deklaracji podatkowej (ust. 10).

Odpowiedzialność solidarna agencji celnej

Rozszerzenie możliwości stosowania artykułu 33a może być jednak finalnie blokowane przez inny przepis tego artykułu ust. 8, mówiący o solidarnej odpowiedzialności importera oraz przedstawiciela celnego bezpośredniego i pośredniego (czyli najczęściej agencji celnej) wobec państwowych instytucji kontrolnych (nie dotyczy to sytuacji w której importer- podatnik- posiada status AEO w rozumieniu art. 38 Unijnego Kodeksu Celnego lub posiada pozwolenie na stosowanie uproszczenia zgodnie z art. 166 i 182 UKC). Oznacza to, że urząd skarbowy może żądać rozliczenia podatku przez importera, a w przypadku braku uzyskania tego rozliczenia zwróci się o zapłatę podatku wraz z odsetkami) do jego przedstawiciela, czyli agencji celnej. Sytuacja ta może powodować zrozumiały niepokój wielu agencji celnych przed podejmowaniem zbędnego ryzyka możliwej odpowiedzialności solidarnej. Dlatego agencje celne często dodatkowo zabezpieczają się przed tym ryzykiem sprawdzając swoich klientów w wywiadowniach i podpisując z nimi dodatkowe umowy o współpracy lub po prostu odmawiając możliwości odprawy z odroczonym VAT-em. Częstą praktyką jest również weksel in blanco – do wysokości należności podatkowych – jako forma zabezpieczenia przedstawiciela przez nierzetelnym klientem.

Artykuł 33a może być więc ciekawym rozwiązaniem dla wielu importerów dając możliwości bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej. Nie muszą zamrażać swoich środków podczas odprawy celnej ani dodatkowo informować o zamiarze odpraw w tym trybie naczelników urzędów celno-skarbowych. Klienci TSLOGISTIC mają dodatkowo możliwość odpraw w procedurze uproszczonej co znacznie przyspiesza sam proces odprawy i dopuszczenie do obrotu importowanych towarów. Jednakże solidarna odpowiedzialność agencji celnej i przedsiębiorstw, szczególnie nie mających zbyt bogatej historii podatkowej może ograniczyć lub całkowicie pozbawić możliwości odpraw w artykule 33a z obawy o ewentualne zabezpieczenie interesów agencji celnych jako przedstawicieli importerów.